Selecteer een pagina

Privacyverklaring Herstel@Work    

Herstel@Work, gevestigd te Bikkeldam 22, 6631 BL Horssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het gebruik van persoonsgegevens

Herstel@Work verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt (persoonlijk, via de website, e-mail, telefoon of app). Daarnaast krijg ik uw persoonsgegevens soms via derden, bijvoorbeeld van uw werkgever of het UWV.

Herstel@Work verwerkt alleen de persoonsgegevens die voor uw traject relevant zijn. Het kan dan gaan om:

 • Uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc.
 • Uw arbeidsgegevens: de naam van uw werkgever, uw functie, dienstverband en arbeidsverleden (bijvoorbeeld uw CV).
 • Gegevens die te maken hebben met uw re-integratie, uw loopbaan- of ontwikkeladvies, zoals: uw functionele beperkingen, belastbaarheid of gezondheidsgegevens (als die relevant zijn voor uw traject). Verder gegevens in een plan van aanpak, gespreks- en andere verslagen of door u ingevulde vragenlijsten.
 • Inhoud van communicatie.

Doel van de verwerking

 • Contact onderhouden met cliënten en het beheer van de cliëntadministratie.
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of loopbaanadvies.
 • Het rapporteren aan opdrachtgevers (cliënt, werkgever, UWV of verzekeringsmaatschappij).
 • De facturatie en het innen van vorderingen.
 • Het beantwoorden van vragen of het afhandelen van klachten.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Als u zelf de opdrachtgever bent verwerkt Herstel@Work uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die u heeft afgesloten.

Als u niet zelf de opdrachtgever bent (maar bijvoorbeeld uw werkgever, het UWV of een arbeidsongeschiktheidsverzekering), dan verwerkt Herstel@Work uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang betreft:

 • Het effectief en efficiënt verlenen van mijn diensten.
 • Het nakomen van mijn zorgplicht ten opzichte van opdrachtgevers en cliënten.
 • De bescherming van mijn financiële belangen.
 • Beveiliging en beheer van mijn computersystemen.

Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld op basis van de Wet Verbetering Poortwachter of de WIA.

Bewaartermijnen

Herstel@Work bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld voor de belastingdienst).

Het cliëntdossier wordt maximaal 2 jaar na de afronding van uw traject bewaard. Herstel@Work bewaart enkele geanonimiseerde cliëntgegevens ten behoeve van beroepsaccreditatie voor een periode van maximaal 7 jaar. De administratieve gegevens ten behoeve van de belastingdienst worden maximaal 8 jaar bewaard.

Verstrekking gegevens aan derden
Herstel@Work verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Herstel@Work heeft met bedrijven die uw gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld het webhostingbedrijf waar onze website en e-mail is ondergebracht, en het bedrijf waar het beveiligde cliëntdossier wordt aangehouden.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De website www.herstel.work maakt geen gebruik van cookies of trackers.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Herstel@Work van u verwerkt. Die gegevens zijn altijd beschikbaar in uw online cliëntendossier. Als uw traject geen gebruik maakt van een online dossier, kunt u een verzoek indienen ter inzage. De gevraagde gegevens ontvangt u dan uiterlijk binnen 1 maand.

Als uw gegevens niet (meer) juist zijn, kunt een verzoek doen tot rectificatie of aanvulling.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij die gegevens nog nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Herstel@Work uw gegevens verwerkt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

 

Dit privacyreglement is laatst gewijzigd op 12-11-2020